Privacybeleid

Wij verwerken persoonlijke gegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring. Voor meer informatie, vragen of opmerkingen over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming via bertrand.waucquez@outlook.com

Doel van de verwerking van persoonlijke gegevens

We verzamelen en verwerken de volgende persoonlijke gegevens:

Nieuwsbriefabonnees: identificatiegegevens voor het versturen van nieuwsbrieven.

Websitegebruikers: cookies om de gebruikerservaring te optimaliseren, statistieken op te stellen en gerichte reclame weer te geven.

Nieuwsbriefabonnees: identificatiegegevens voor het versturen van nieuwsbrieven.

Rechtsgrondslag(en) voor het verwerken van persoonlijke gegevens

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, (b) noodzakelijk voor de uitvoering van een contract, (f) noodzakelijk voor de vervulling van ons gerechtvaardigd belang om de werking van de partij mogelijk te maken, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor zover persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming) heeft de gebruiker het recht om zijn toestemming op elk moment in te trekken.

Overdracht aan derden

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet verkopen, verhuren, verspreiden of commercieel beschikbaar stellen aan derden, behalve in de hierboven beschreven gevallen of met uw voorafgaande toestemming.

Voor bepaalde verwerkingsactiviteiten gebruiken we de beheerplatforms van externe serviceproviders. Zij hebben in principe geen toegang tot de gegevens en bevinden zich allemaal in de EU/EER of in een land dat een passend beschermingsniveau biedt.

Gegevensbeveiliging

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen.

Opslagperiode

Persoonlijke gegevens worden gedurende de volgende perioden bewaard:

Nieuwsbrief- of telefoongidsabonnees: voor de duur van het abonnement.

Websitegebruikers: afhankelijk van het doel (zie cookiebeleid over dit onderwerp).

Recht op toegang, rectificatie, verwijdering, beperking, verzet en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

Gebruikers hebben het recht om te allen tijde toegang te krijgen tot hun persoonsgegevens en deze te (laten) corrigeren als ze onjuist of onvolledig zijn, om ze te laten wissen, om de verwerking ervan te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van deze bepalingen.

Daarnaast hebben gebruikers het recht om een kopie te krijgen (in een gestructureerde, toegankelijke en machineleesbare vorm) van hun persoonlijke gegevens en om deze persoonlijke gegevens te laten overdragen aan een andere entiteit.

Om bovengenoemde rechten uit te oefenen, wordt het lid verzocht een e-mail te sturen naar het volgende adres
bertrand.waucquez@outlook.com
vergezeld van een identiteitsbewijs (kopie identiteitskaart).

Klacht

Voor vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met: Gegevensbeschermingsautoriteit Drukkerijstraat 35 1000 Brussel e-mail :
commission@privacycommission.be